[:sv]Intervju med Philip Robson en av grundarna till Hellas Frostbite Swimrun[:en]Interview with Philip Robson. Founder of Hellas Frostbite Swimrun[:]

0
1616

[:sv]Vi snackar lite med Philip Robson. Swimrunutövare samt anordnare av Hellas Frostbite Swimrun.


Hur gick tankarna när ni kom på iden att genomföra ett swimrun i december?

15388749_10154758341209648_1888584525_o
Fotograf: Pierre Mangez

Vi visste att det gick alldeles utmärkt att simma på vintern så länge isen inte låg metertjock. Och vi tänkte varför inte köra en Swimrun? Kan man simma, så kan man väl också springa i våtdräkt. För man blir ju ganska varm. Ingen av oss hade egentligen provat swimrun på vintern tidigare. Bara tanken gjorde att man började frysa. Från början tänkte vi vara med själva, då vi räknade med max fem deltagare för någonting så speciellt. Jag personligen är ingen älskare av kyla. Så jag tänkte att det kunde vara en utmaning. Hur reagerar kroppen? Frågorna var många. Så vi blev ganska förvånade när det dök upp fyrtio personer som ville prova.

Hur många deltagare hade ni i år?

– Det var femtio deltagare i år, och en Fransman som hört talas om tävlingen och rest till Stockholm. Det var kul. Det var ungefär 3 minus och trots våra förhoppningar om att Källtorpssjön skulle vara isfri, täckte isen nästan hela sjön. Vi lyckades på morgonen hacka upp en ränna som deltagarna kunde simma i. Utan simming blir det ju ingen swimrun. Det var fler som var anmälda, men en del blev nog lite avskräckta av vädret. Det var absolut inte snöstorm. Skulle vilja säga att det var perfekta förhållanden. Nästa år tror vi på ett hundratal deltagare.

Berätta lite om loppet.

15387614_10154758341459648_1164764687_o
Fotograf: Pierre Mangez

Ni valde att skänka anmälningsavgifterna oavkortat till välgörande ändamål, vad låg bakom det beslutet?

-Framförallt vill vi göra någonting för alla de som går sitt livs match mot den vidriga sjukdomen cancer. Tyvärr finns det nästan ingen i vårt samhälle som inte är drabbade på något sätt. Antingen genom vänner eller anhöriga. Jag vet att pengar gör skillnad i kampen mot cancer. Då känns det otroligt meningsfullt att samla ihop pengar. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något är en devis som jag tycker mycket om. Att kombinera insamling med swimrun är fantastiskt.

Hur kommer tävlingen utvecklas? Nästa år, vad kan deltagarna förvänta sig.

-Vi vill samla in mer pengar. Vi vill att fler får uppleva swimrun på vintern. Alla deltagare som varit med blir till en början förvånade över att det går att köra swimrun på vintern, och att det är så varmt. Det var några i år som gjorde sitt livs första swimrun. Man kan inte annat än att bli imponerad av sådant. Deltagarna 2017 kommer att bli ännu mer postivt överraskade av upplevelsen. Och swimrun är speciellt, med en fin och inkluderande gemenskap som jag inte tror finns i någon annan idrott. Det är nog en av förklaringarna till att Hellas Frostbite blivit så poppis.

15387563_10154758343149648_2120532987_o
Fotograf: Pierre Mangez

Är du aktiv utövare? Vilken är din bästa swimrunupplevelse?

Jag började träna swimrun redan i sportens unga år 2008. Då ordet Swimrun ännu inte var påkommet. Då hade jag hört talas om en tävling som hette ÖtillÖ. Jag tror att vi var 35 lag på startlinjen 2009, och det var bland annat ett cykelmoment också.. Det var inte heller speciellt varmt i vattnet det året. Och vi höll på i 14 timmar.. Sedan dess har det blivit totalt 5 starter i ÖtillÖ. Jag och Daniel har gjort Stockholm Swimrun och Utö Swimrun också som lag. Det är sjukt kul med Swimrun och ett bra komplement till min egna lilla passion som på senare också inkulderat triathlon. Min bästa upplevelse av Swimrun? Det var när jag började gråta när jag fick en chockladbit efter den sk- grissimmingen på ötillö 2009. Och att folk vill ställa sig på startlinjen till Hellas Frostbite. Det är värmer.[:en]We’re talking a bit with Philip Robson. Swimrunner and providers of Hellas Swimrun frostbite.
How did you came up with the idea to implement a swimrun in December?

15388749_10154758341209648_1888584525_o
Fotograf: Pierre Mangez

– We knew it was just fine to swim in the winter as long as the ice does not lay meters thick. And we thought, why not run a Swimrun? Can you swim, so you could also run in the wetsuit. While running, you become quite hot. None of us had really tried swimrun the winter before. Just the thought made you freezing. From the beginning, we thought to be with only ourselves, our friends, a maximum of five participants of something so special. I personally are no lover of cold. So I thought it might be a challenge. How does the body react? The questions were many. So we were quite surprised when it showed up forty people who wanted to try.

How many participants did u have this year?

– There were fifty participants this year, and a Frenchman who heard about the contest and traveled to Stockholm. It was fun. It was about 26℉ and despite our hopes that Källtorp Sea would be free of ice, the ice covered almost the entire lake. We succeeded in the morning chopping up a chute that participants could swim in. Without swimming it will of course be no swimrun. There were more who were notified, but some were probably a bit put off by the weather. It was certainly not a blizzard. Would like to say it was perfect conditions. Next year, we believe in one hundred participants.

Tell us a little about the race.

15387614_10154758341459648_1164764687_o
Fotograf: Pierre Mangez

You chose to donate the entry fees donated to charity, what was behind that decision?

-Above all we want to do something for all those who attend their life’s game against the vile disease cancer. Unfortunately almost nobody in our society that is not affected in any way. Either by friends or relatives. I know that money makes a difference in the fight against cancer. Then it feels incredibly meaningful to raise money. No one can do everything, but everyone can do something is a motto who I like very much. Combining fund raising and swimrun is amazing.

How will the competition develop? Next year, what can the participants expect?

– We want to collect more money. We want more people to experience swimrun in the winter. All participants who have been involved will initially surprised that it is possible to run swimrun in winter, and it’s so hot. There were a few this year that made his first swimrun. One can not but be impressed by that. The participants in 2017 will be even more positive surprised by the experience. And swimrun is special, with a nice and inclusive community that I do not think there is any other sport. It’s probably one of the explanations for the Frostbite Hellas has become so popular.

15387563_10154758343149648_2120532987_o
Fotograf: Pierre Mangez
848/5000

Are you active swimrunner? What is your best swimrun experience?

I started training swimrun already in 2008. Then the word Swimrun was not yet invented. Then I heard about a contest called ÖtillÖ. I think we were 35 teams on the starting line in 2009, and it included a bicycle moments too .. It was not particularly warm in the water that year. And we kept on for 14 hours .. Since then there have beena total of 5 races in ÖtillÖ. Daniel and I have done Swimrun Stockholm and Utö Swimrun as a team. It’s crazy fun with Swimrun and a great addition to my own little passion that the latter also included triathlon.

My best experience Swimrun? It was when I started crying when I got a bit of chocolade after the very tough swimming on ötillö 2009. And people want to stand on the starting line to Hellas Frostbite, that makes me warm.

[:]