[:sv]2016 års bästa Swimruntävlingar enligt svenska folket! Vi presenterar tio-i-topp![:en]2016 best Swimrun Competitions according to the Swedish people! We present Top Ten ![:]

0
2653

[:sv]Vi hade under december en stor omröstning där ni fick rösta på vilken av alla swimruntävlingar ni ansåg vara bäst, ur alla perspektiv. Tusentals personer röstade och vi har kontaktat de tre vinnande tävlingsarrangörerna!

1. Åstol Runt – 230 röster
Johan Myrberg berättar;

Vi på Åstol Runt är väldigt glada att vi blev 2016 års bästa swimrun!
Jag tror att Åstol runt är så populärt på grund av flera olika faktorer som:

Åstol är helt unikt som ö och en sommardag på Åstol är det bästa som man kan uppleva på västkusten.

Tävlingen Åstol Runt är helt unik, för det första så simmar man ett varv runt ön och sen så växlar man om till löpning men i somras ”2016” så blåste för mycket så vi fick göra om hela tävlingen, Åstol Runt Aquathlon blev istället Åstol Runt Swimrun och det blev två simningar: första simningen blev ”halva” Åstol  runt och andra simningen blev inne i hamnen och där i mellan fick deltagarna springa ca 50 meter barfota.

2017 hoppas vi kunna erbjuda både en Swimrun och  ett Aquathlon där deltagarna simmar runt hela ön

Vi har även en Lilla Åstol Runt som har bidragit till den populära tävlingen vi har.

Lilla Åstol Runt Swimrun 4 Kids simmar man 25m och springer 2-5 km beroende på ålder och det är åldrar från 4- 12 år

Alltomswimruns motivering; Salta västkustklippor, en isolerad liten ö på Sveriges västkust. Genom filmer och bilder förstår man att tävlingen får hela ön att engagera sig. Modern nostalgi! 

2. Kustjagaren – 166 röster


Kustjagaren tackar ödmjukast för denna 2:a plats i omröstningen om årets bästa Swimrun 2016 i Allt om Swimrun.
Återigen har Kustjagaren satt Karlskrona på kartan.
Vi som arrangerar Kustjagaren är stolta och tycker detta var en mycket trevlig överraskning och en bra tändvätska för Kustjagaren 2017.
2017 är det 5 årsjubileum för Kustjagaren i Karlskrona och det är 305 lag som är anmälda och klara för start. Tävlingen kommer vara den 1 Juli, då ska vi försöka att göra Kustjagaren ännu bättre. Kustjagarens stab vill passa på att tacka alla föreningar och kamrater som gör Kustjagaren till den tävling den blivit. Keep up the good work!

Alltomswimruns motivering; Det är inte för inte som tävlingen alltid blir fullbokad direkt. Ett proffsigt arrangemang med en utmanande löp och simsträcka!

3. Västerås Swimrun

Kul att du hörde av dig och fantastiskt hedrande att bli trea i er tävling; kul initiativ! Jag är ganska förvånad över vår placering. Det finns många bra lopp i landet som är välarrangerade i fin miljö. Å andra sidan har vi fått bra respons från våra tävlande: I vår enkät efter loppet tyckte 93% mycket bra om banan och 100% av de svarande skulle köra vår tävling igen.
Vi satte en gräns vid 110 lag förra året men tänker i år ta in fler. Hoppas att fler vill testa våra lopp (där Björnö lång är förra årets lopp; och de andra tre nya lopp på olika distanser). Anmälan på Björnö Lång idag 899kr per lag. Vi differentierar oss med en låg avgift, distanser som alla klarar samt musik och god stämning i start/målområde.
Vill önska en god fortsättning och gott nytt 2017. Har ni vägarna förbi Västerås är ni välkomna på vår inomhusswimrunträning i Västerås i samarbete med Actic.
Alltomswimruns motivering; Bra marknadsföring, och bra arrangerat längs gropiga backar och näckrosfyllda sjöar till ett fördelaktigt pris platsar Västerås Swimrun definitivt som trea!!

4:de plats Sjö till sjö Sala
5:te plats Loftahammar Endurance day
6:te plats Öloppet
7:de plats Uddevalla Swimrun
8:de plats Wet Rock Race
9:de plats Sjöloppet
10:plats: ÖTILLÖ

 [:en]

We had in December a large vote in which you got to vote on which of all swimruntävlingar you thought best, from every perspective. Thousands of people voted and we have contacted the three winning competition organizers!

1. Åstol runt - 230 votes
Johan Myrberg tells;

We at Åstol Around'm very happy that we got 2016 best swimrun!
I think Åstol around is so popular because of several factors:

Åstol is completely unique island and a summer day on Åstol is the best that one can experience on the west coast.

The competition Åstol around is quite unique, first to swim to a lap around the island and then switches it on to running, but in the summer "2016" blew too much so we had to redo the whole competition, Åstol Around Aquathlon was instead Åstol Around Swimrun and there were two swims: the first swimming event was "half" Åstol around and swim was in the harbor and there in between, participants were running about 50 meters barefoot.

In 2017 we hope to provide both a Swimrun and Aquathlon where participants swim around the island

We also have a Little Åstol Around that have contributed to the popular race we have.

Little Åstol Around Swimrun 4 Kids swim to 25m and runs 2-5 km depending on the age and the age is 12 years from 4-

Alltomswimruns justification; Salta west coast cliffs, an isolated small island on the west coast of Sweden. The movies and pictures, you understand that the competition will have the whole island to get involved. Modern nostalgic!


2. Coastal Destroyer - 166 votes


Coastal Destroyer humbly grateful for this second place in the vote for the year's best Swimrun 2016 All about Swimrun.
Again Coastal destroyer sat Karlskrona on the map.
We arranges Coastal Destroyer are proud and think this was a very pleasant surprise and a good lighter fluid for Coastal Destroyer 2017.
2017 is the 5 year anniversary of the Coast destroyer in Karlskrona and it's 305 teams registered and ready for start. The competition will be July 1, then we'll try to do even better Coastal Destroyer. Coast Hunt's team would like to thank all associations and peers who do Coastal Destroyer to the competition it has become. Keep up the good work!

Alltomswimruns justification; It is not for nothing that the competition always gets booked directly. A professional arrangement with a challenging races, simsträcka!

3. Vasteras Swimrun


Glad to hear from you and great honor to be third in your race; initiatives fun! I am quite surprised at our location. There are many good races in the country that is well arranged in a nice environment. On the other hand, we have received good response from our competitors: In our survey after the race felt very good 93% of the runway and 100% of respondents would drive our competition again.
 
We set a limit of 110 teams last year but thinks this year to take in more. Hope that more want to test our race (where Björnö long is last year's race, and the other three new races of different distances). Registration on Bear Island Long today 899kr per team. We differentiate ourselves with a low fee, spacers that anyone can do as well as music and good atmosphere in the starting / target area.
 
Want to wish a Happy and Happy New 2017. If you happen to pass Vasteras, you are welcome at our inomhusswimrunträning in Vasteras in collaboration with Actic.
 
Alltomswimruns justification; Good marketing and good arranged along the bumpy hills and lakes, water lilies at a favorable price airports Vasteras Swimrun definitely third place !!
 

4th place Sjötillsjö Sala
 
5th place Loftahammar Endurance Day
 
6th place Öloppet
 
7th place Uddevalla Swimrun
 
8th place Wet Rock Race
 
9th place Sjöloppet
 
10th place: ÖTILLÖ

[:]