[:sv]Elin Lilja. Hon har gjort en fantastisk Swimrunresa![:]

0
3089

[:sv]

Foto: JakobEdholm.com


Hej. Elin Lilja. Berätta gärna lite om dig. Har du alltid varit en träningstjej? 

Hej, jag började träna när jag träffade min sambo, Jonas Colting 2010. Innan dess var det hundpromenader varje dag samt agilityträning med hundarna jag ägnade all min tid åt. När jag var yngre var jag hästtjej.

Hur många gånger i veckan tränar du?
Varje dag, ibland bara 30 min jogg eller 1500 m simning men i stort sett är det iallafall ett pass per dag. Utöver det går jag hundpromenader i skogen 1-1,5 timme varje dag.

Ni är ett aktivt par, både som arrangörer och utövare. Får du aldrig slut på energi?

– Jag känner mer tvärtom, jag `springer inte av mig`, jag springer mer på mig energi. Ju mer jag tränar ju mer orkar jag med allt annat.

Hur håller du motivationen på topp?
Genom att ha mål såsom lopp och tider. Min dagliga motivation är tillfredsställelsen jag känner under och efter träningspass. Också att mat smakar bättre, duschen skönare och sömnen djupare när man tränat.


Vad är det bästa med Swimrun? 

Äventyrskänslan. Att ta sig från A-B. Att man tävlar tillsammans med en kompis/partner men också att man tävlar gemensamt med båda könen.

Berätta om din bästa Swimrunupplevelse? Sämsta Swimrunupplevelsen?
Bästa är Höga kustens vågor 2015 och alla stenar på Rockman 2016.
Att behöva gå/promenera på tävling/lopp är det sämsta helt klart.

Du har presterat bra på flera tävlingar. Vad är hemligheten bakom?
Att jag tycker det är kul, ju jävligare det är ju mer taggad blir jag!
Jag är nog ganska smärttålig och kan pressa mig ganska långt. Förhoppningsvis beror det på all träning jag förberett mig med också.

Vad kännetecknar en bra tävling? Vad är viktigast på en tävling? Banan? Antalet deltagare? Omgivningen? Mat och giveaways? Bra priser?
Engagemang från arrangörerna helt klart! Såsom omsorgsfullt lagd bana, vätskestationer och bemötande.

Jag tycker medalj är viktigt att få i mål!

Vilka tävlingar skall du köra nästa säsong och vad är ditt mål för säsongen?
Jag är dålig på att planera, jag vill köra så många lopp som möjligt! Vill även blanda med ett par triathlon, det är en bra kombination.

Vilket är ditt personbästa på 100m frisim? 

Jag vet inte, skulle gissa 1,30 ca (jag kan inte voltvända)
Jag simmade Ironman 70,3 Jönköping 1900m på 31.30 och IM Kalmar 3850m på 1.04.10

Hur ser en vanlig träningsvecka ut för dig? 

Nu när jag inte har någon tävling eller triathlon inom sikte:

Jag tränar på gymmet 3 dagar i veckan. mycket core, styrka och balansträning.

Jag simmar ca 3 ggr i veckan 1500-3000m per pass

Löptränar ca 3 ggr i veckan, 6-12km per gång.

Promenerar med hundarna ca 5-6mil i veckan.

I somras när jag tränade för Ironman tränade jag ganska brutalt mycket mer. Ca 3tim om dagen i snitt.

Vilka lopp har du tänkt genomföra 2017 och vem blir din kompanjon?

Jag har många personer jag gärna vill köra lopp tillsammans med, hoppas kunna köra någon tillsammans med Jonas också.

Jag är inte anmäld till någon än, vill testa några jag inte kört tidigare. Jag och Jonas kör eventuellt ÖtillÖ´s nya lopp i Hvar.

Hur tror du sporten swimrun kommer se ut om fem år? Har sporten vuxit?

Det kommer säkert finnas en massa mer regler om vattentemperaturer och sånt…

Vilken våtdräkt tävlar du i? 

Colting Wetsuits såklart

Vilka skor tävlar du i ? Vilka är skönaste dojorna? 

Inom x-talon den lättaste modellen. De är ganska utslitna nu så det blir

nya till våren, har inte bestämt vilken modell det blir än.

 

elin lilja[:en]Hi. Elin Lilja. Tell us a little about yourself. Have you always been an exercise girl?

Hi, I started training when I met my partner, Jonas Colting 2010. Before that, it was walking the dog every day and agility training with the dogs, I devoted all my time. When I was younger I was horseback girl.

How many times a week do you exercise?
Every day, sometimes just 30 minutes jog 1500 m swimming but basically it is atleast one pass per day. In addition, I go dog walking in the forest 1-1.5 hours each day.

You are an active couple, both as organizers and practitioners. You will never run out of energy?

– I feel more the contrary, `I do not run the mig`, I run me more energy. The more I practice, the more I bothered with anything else.

How do you keep motivation at its peak?
By having goals such as races and times. My daily motivation is the satisfaction I feel during and after the workout. Also, the food tastes better, nicer shower and sleep more deeply when practicing.
What’s the best Swimrun?
Adventure sense. Getting from A to B. To compete with a friend / partner but also to compete in common with both sexes.

Tell us about your Swimrunupplevelse? Worst Swimrunupplevelsen?
Best is the High Coast waves in 2015 and all the rocks on Rockman, 2016.
Having to walk / stroll on competition / race is the worst for sure.

You have done well in several competitions. What is the secret?
I think it’s fun, the jävligare it is the more psyched I become!
I’m probably quite painful durable and can push me pretty far. Hopefully it is because all the training I prepared myself with too.

What characterizes a good race? What is most important in a competition? Banana? The number of participants? The environment? Food and giveaways? Good prices?
The commitment of the organizers clearly! As carefully laid path, water stations and treatment.

I think a medal is important to get the goal!

What competitions will run next season and what are your goals for the season?
I’m bad at planning, I want to run as many races as possible! Want even mix with a couple of triathlons, it’s a good combination.

What is your personal best in the 100m freestyle?

I do not know, would guess about 1.30 (I can not turn volts)
I swam Ironman 70.3 Jonkoping 1900m at 31.30 and IM Kalmar 3850m at 1:04:10

What does a typical training week like for you?

Now that I have no race or triathlon in mind:

I train at the gym 3 days a week. very core, strength and balance training.

I swim about 3 times a week 1500-3000m per session

Löptränar about 3 times a week, once per 6-12km.

Walking with the dogs about 5-6mil week.

Last summer when I was training for the Ironman I trained pretty brutal much more. Ca 3tim day average.

What races have you considered implementing in 2017 and who will be your partner?

I have many people I would like to run the race together with, hoping to drive anyone with Jonas too.

I am not registered to anyone yet, want to test a few I have not driven before. Jonas and I run any ÖtillÖ’s new races in Hvar.

How do you think the sport swimrun will look like in five years? The sport has grown?

It will certainly be a lot more rules on water temperatures and stuff …

What a wetsuit, you compete in?

Wetsuits course Colting

What shoes you compete in? What are the sweetest dojorna?

In the x-talon lightest model. They are quite worn out now so it will be

new to the spring, has not decided which model it will be yet.[:]